logo nahayi

بازدید از مرکز علوم ستاره شناسی

اردوی بازدید از مرکز علوم ستاره شناسی در مدرسه ی هدایت برگزار گردید در این اردو بچه ها علاوه بر آشنایی با علم ستاره شناسی و آموزش مبانی اولیه رصد از سالن های فیزیک و شیمی بازدید نمودند و با برخی آزمایش های این علوم  آشنا شدند.

shabafruz.ir markaze olum 1
shabafruz.ir markaze olum 2shabafruz.ir markaze olum 3shabafruz.ir markaze olum 4shabafruz.ir markaze olum 5shabafruz.ir markaze olum 6shabafruz.ir markaze olum 7shabafruz.ir markaze olum 8