• خانه
  • قوانین و مقررات انجمن نجوم شب افروز

قوانین و مقررات انجمن نجوم شب افروز

  • انجمن نجوم شب افروز تابع قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.
  • عضویت در انجمن نجوم شب افروز رایگان و برای کلیه افراد با هرگونه شرایط سنی وسطح آگاهی علمی آزاد می باشد. همچنین عضویت مشروط به تایید افراد توسط مدیران است.
  • مدیران انجمن بنابر صلاح دید خود می توانند هر زمان عضوی را حذف نمایند.
  • اعضای انجمن ملزم به رعایت کلیه قوانین، مقررات ودستور العمل های انجمن نجوم شب افروز می باشند.
  • اعضای گروه موظف هستند با مراجعه مکرر به وب سایت انجمن، از آخرین اخبار و دستورالعمل های جدید اطلاع کسب نمایند.