logo nahayi

کشف H2O2 در جو مریخ

کشف H2O2 در مریخ

گروهی از ستاره شناسان با انجام مشاهدات طیف سنجی به کمک تلسکوپ «جیمز کلرک ماکسول»، برای اولین بار موفق به کشف مولکول «پراکسید هیدروژن» (H2O2) در جو سیاره ی مریخ شدند.

این اولین بار است که یک کاتالیست شیمیایی از این نوع در جو یک سیاره بغیر از زمین کشف می شود.کاتالیست ها موادی هستند که واکنشهای مربوط به مهمترین چرخه های شیمیایی در جو زمین را کنترل می کنند. سرپرست گروه تحقیقاتی این کشف از موسسه ی علوم فضایی (SSI) در «بولدر» ایالت کلرادو می گوید: پراکسید هیدروژن بر روی زمین برای جلوگیری از بروز بیماری و نابود کردن باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین وجود این ماده در جو مریخ باعث به تعویق افتادن هر نوع فعالیت زیست شناختی در سطح مریخ می شود. همچنین بدلیل نفوذ تابش فرابنفش خورشید در جو مریخ و عدم وجود آب در سطح سیاره، بنظر می رسد هیچ ارگانیسم شبه باکتریایی قادر به حیات در سطح مریخ نباشد و اگر هم ارگانیسم های ابتدایی وجود داشته باشد، محل زندگی آنها نواحی زیرسطح است.

نویسنده و محقق: فرزانه فیاض بخش