logo nahayi

شفق قطبی

شفق قطبی

شفق قطبی یکی از پدیده‌های جوی کرهٔ زمین است. شفق قطبی پدیدهٔ ظهور نورهای رنگین و متحرک در آسمان شب است و معمولاً در عرض‌های نزدیک به دو قطب زمین که براثر برخورد ذرات باردارِ باد خورشیدی و یونیزه شدن مولکول‌های موجود در یون‌سپهر (یونوسفر) زمین به وجود می‌آید.

ادامه مطلب

ستاره

ستاره
ستاره گوی پرنور و بسیار داغی از پلاسما است که انسجام خود را توسط نیروی گرانش حفظ می ‌کند. نزدیک ترین ستاره به زمین خورشید است.

ادامه مطلب

قمر

قمر

قمر یا ماه در ستاره‌شناسی به جسمی آسمانی گفته می‌شود که گرد جسم آسمانی بزرگ‌تری (سیاره) بگردد. تقریباً تمام قمرهای منظومه ی شمسی از کوچکترین سیاره ی منظومه ی شمسی یعنی، عطارد کوچکتر هستند اما دو قمر در منظومه ی شمسی وجود دارد که از عطارد نیز بزرگتر هستند.

ادامه مطلب

سياره

سیاره

سیاره یک جرم آسمانی است که در حرکتی مداری به دور یک ستاره و یا بقایای ستاره‌ای می‌گردد و دارای شرایط زیر است: به دور خورشید بگردد. جرم آن به قدری زیاد باشد که به شکل کروی در آید.جاذبهی آن به قدری زیاد باشد که تمام مدار خود را از اجسام ریز و درشت جاروب کند.جرم آن آنقدر زیاد نیست که سبب همجوشی حرارتی هسته‌ای شود.

ادامه مطلب

سیارک ها

سیارک

سیارک‌ ها سیارات بسیار کوچکی هستند که از صخره و فلز ساخته شده‌اند. سیارک‌ها معمولاً اجسام نامنتظمی هستند و بر گرد خورشید حرکت می‌کنند. هزاران سیارک در منظومه خورشیدی ما وجود دارند.

ادامه مطلب

مقالات دیگر...